REGULAMIN WIERCHOMLA

REGULAMIN CYKLU BIEGOWEGO WARRIORS RUN im. sierż. Pawła Ordyńskiego Wierchomla 2017
 
 1. CEL CYKLU BIEGOWEGO WARRIORS RUN
  1. Popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia, podnoszenie sprawności fizycznej uczestników.
  2. Szerzenie wiedzy historycznej oraz wiedzy na temat służby w Siłach Zbrojnych RP.
  3. Uczczenie pamięci sierżanta Pawła Ordyńskiego, poległego podczas XII zmiany PKW w Afganistanie.
  4. Poznawanie wybranych elementów szkolenia Wojska Polskiego i służb mundurowych.
  5. Promocja miejscowości Wierchomla i Muszyna oraz ich walorów.
 2. ORGANIZATOR
  1. WF
  2. Devilgru
  3. Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla
  4. Fundacja "Sprzymierzeni z Grom"
 3. PARTNERZY
  1. Hotel Wierchomla SKI&SPA Resort
  2. Special Ops
  3. Runner's World
  4. Antyradio
  5. Polska Zbrojna
 4. ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE
 5. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg WARRIORS RUN WIERCHOMLA odbędzie się 07 października 2017 roku o godzinie 11:00
  2. Warriors Run Wierchomla jest premią górską cyklu Warriors Run, w której start daje bonus 5 punktów do całego cyklu Warriors Run (bieg w Wierchomli + jeden dowolny bieg z  dwóch biegów 27 maja nocny lub 21 października dzienny w Gdańsku)
  3. Bieg odbędzie się na terenach Dwie Doliny Wierchomla. Trasa górska, dystans ok 9 km. Start godz. 11:00 spod hotelu "Wierchomla SKI&SPA Resort". Zakończenie przewidywane ok godziny 16:00
  4. Bieg nr 3 Warriors Run edycja dzienna  FINAŁ CYKLU odbędą się 21 października 2017 roku w Gdańsku szczegóły w regulaminie w zakładce Warriors Run Gdańsk .
 6. TRASA
  1. Szczegółowy plan przebiegu trasy oraz przebieg konkurencji zostanie podany przez organizatora podczas odprawy technicznej.
  2. Długość trasy wyniesie około 12 km. Bieg przeprowadzony będzie stokiem stacji narciarskiej Dwie Dolinyna Muszyna-Wierchomla oraz czarnym szlakiem.
  3. Trasa będzie zabezpieczona przez wolontariuszy i instruktorów biegu.
  4. Bieg odbywa się w trudnych warunkach terenowych - strome podbiegi i zbiegi po kamienistych ścieżkach!
  5. Liczy się kolejność przybycia uczestników na metę /limit czasu/ oraz poprawność wykonanych konkurencji podczas zawodów, w przypadku nieprzestrzegania zasad biegu zawodnik może zostać zdyskwalifikowany.
  6. Czasy zawodników zostaną opublikowane na tablicy w pobliżu mety, a nieoficjalne wyniki będą na stronie internetowej firmy prowadzącej system online pomiaru czasu zaraz po wyścigu.
  7. Czasy drużyn : czasy trzech członków drużyny zostaną zsumowane dając wynik końcowy.
  8. Widzowie:
   • Widzowie mogą oglądać i być obecni na wyścigu nieodpłatnie.
   • Widzowie muszą stosować się do ostrzeżeń i obszarów z ograniczeniami.
   • Na terenie parkingu Hotelu Wierchomla SKI&SPA Resort umieszczone będzie miasteczko zawodów z mini expo oraz punkty z napojami i posiłkami.
 7. PUNKTY KONTROLNE I LIMIT CZASU
  1. Na trasie będą znajdowały się oznakowane punkty kontrolne, zabezpieczane przez instruktorów. Na punktach tych będą odbywały się poszczególne konkurencje biegu terenowego.
  2. Sposób wykonania zadania na każdym punkcie oraz poprawność jego wykonania będzie oceniał instruktor znajdujący się na danym punkcie.
  3. Wszystkich uczestników obowiązywać będzie limit czasowy.
  4. Na trasie zawodów nie będzie punktów odpoczynku, odżywiania i odświeżania.
  5. Nie zezwala się na podawanie napojów i odżywek przez osoby trzecie podczas trwania zawodów.
 8. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Każdy uczestnik biorący udział w Warriors Run musi zostać zweryfikowany i zaakceptowany przez organizatora w Biurze Biegu.
  2. W Biegu uczestniczą zawodnicy indywidualni oraz drużyny złożone z trzech zawodników.
  3. Warunki dopuszczenia do udziału w zawodach:
   • Posiadanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport).
   • Ukończony 18 rok życia do dnia  07 października 2017 roku i odpowiednio dzień. (wyjątek stanowią uczniowie rocznika 1999 urodzeni w listopadzie i grudniu. Wymagana osobista zgoda obojga rodziców/ opiekunów prawnych wyrażona na piśmie w Biurze Biegu).
   • Wypełnienie karty zgłoszeniowej, na stronie internetowej warriorsrun.pl możliwe jest do dnia 05 października lub do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku wolnych miejsc będą możliwe zapisy przeddzień i w dniu zawodów .
   • Dla uczestników zgłaszających się w dniu zawodów czytelne odręczne wypełnienie karty zgłoszeniowej odbywać się w Hotelu Wierchomla w Biurze Biegu.
   • Uiszczenie opłaty za udział w Biegu, w wysokości uzależnionej od daty wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz wysłanie potwierdzenia (jako załącznik pdf. lub jpg.) dokonania opłaty na adres: biuo@fabrykawojownikow.com.pl Przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty musi zostać wykonane w czasie 14 dni od daty wypełnienia karty zgłoszeniowej – brak informacji o opłacie powoduje automatyczne anulowanie przesłanej karty zgłoszeniowej po upływie 14 dni.
   • Zgłoszenia dla drużyn : każda z osób musi się zapisać na bieg indywidualny, następnie należy pzesłać nazwę drużyny oraz jej skład osobowy na adres : biuro@warriorsrun.com.pl
  4. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który będzie musiał umieścić na stroju w widocznym miejscu, obowiązkowo od czasu zarejestrowania się w dniu zawodów do czasu dotarcia do mety lub do czasu podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w biegu.
  5. Start w stroju sportowym.
  6. Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W przypadku ekstremalnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jak np. burze, tornada, huragany itp. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia przeszkód, wykluczenia części szlaku lub odwołania imprezy w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodników, wolontariuszy i pracowników.
  7. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji,środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków/substancji alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
  8. Na tor nie wolno zabierać ze sobą szklanych butelek oraz innych ostrych przedmiotów. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas zawodów pod warunkiem wykluczenia z nich.
  W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. Od godziny  startu  co 3 minuty organizator przygotuje starty grup składających się z maksymalnie 10 zawodników. Zawodnicy przydzieleni do poszczególnych grup będą musieli stawić się w wyznaczonym czasie startu. Organizatorzy proszą o terminowe przybycie na start. Informacja o grupie startowej zostanie przesłana 6 października za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres w formularzu zgłoszeniowym lub sms. Osoby które zapiszą się w przededniu i dniu biegu automatycznie zostaną przydzielone do ostatnich grup startowych.
 9. ZGŁOSZENIA
  1. Wszystkie osoby wyrażające chęć uczestnictwa w biegu Warriors Run powinny zgłosić swój udział do 05 października 2017 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie warriorsrun.pl i przejście procedury rejestracyjnej.
  2. Każdy z uczestników powinien dokonać w terminie do 14 dni od daty wysłania formularza zgłoszeniowego wpłaty wpisowego na konto organizatora w wysokości ustalonej w regulaminie.
  3. Wpłaty należy kierować na konto: WF, ul. Myśliwska 98/25 ,Gdańsk 80-283, PKO BP nr : 91 1020 1811 0000 0702 0286 4650, tytuł wpłaty: „Warriors Run 2016 / numer/y biegu /lub CAŁY CYKL/ imię, nazwisko uczestnika /nazwa drużyny ”
  4. Wysokość wpisowego uzależniona jest od terminu zgłoszenia i daty wykonania wpłaty oraz od ilości biegów i wynosi odpowiednio: - Warriors Run Wierchomla premia górska 07 października 2017 r.
   • młodzież szkolna (szkoła średnia) do 31 lipca 2017 r. - wpisowe w wysokości 70 zł.
   • dorośli do 31 lipca 2017 r. - wpisowe w wysokości 80 zł
   • dorośli do 20 września 2017 r. - wpisowe w wysokości 90 zł
   • młodzież szkolna (szkoła średnia) zgłoszenie w przededniu i dniu biegu – wpisowe w wysokości 90 zł
   • dorośli zgłoszenie w przededniu i dniu zawodów – wpisowe w wysokości 110 zł.
   • służby mundurowe - opłata stała 70 zł
   • jednorazowa opłata za cały cykl (trzy biegi ) -  200 zł
   UWAGA: Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną osobę. Organizatorzy proszą o przemyślenie swojej decyzji w przypadku zapisu i wpłaty środków pieniężnych na konto biegu.
  5. Kwota wpisowego pokrywa koszty:
   • Numeru startowego/identyfikatora wykorzystywanego do pomiaru czasu
   • Medalu oraz certyfikatu uczestnictwa w biegu
   • Ubezpieczenia NNW
   • Opieki medycznej podczas trwania zawodów
   • Cateringu dla uczestników po zakończeniu zawodów
  6. Limit uczestników biegu wynosi 300 zawodników.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zgłoszeń w przypadku wypełnienia się limitu. Informacja o zamknięciu listy startowej zostanie umieszczona na stronie www.warriorsrun.pl oraz na FB "warriors run"
  8. Informacje dotyczące Cyklu Warriors Run można uzyskać pod numerami telefonów: Iwona Guzowska tel.: 690-990-607 lub pod adresem mailowym biuro@warriorsrun.com.pl oraz na stronach: www.warriorsrun.pl oraz na facebook/warriorsrun. Prosimy o przemyślenie swojej decyzji w przypadku zapisu i wpłaty środków pieniężnych na konto biegu.
  Prosimy NIE DZWONIĆ w dniu zawodów z pytaniami! Strona naszego wydarzenia jest najlepszym źródłem aktualnych informacji.
 10. WYNIKI I DEKORACJA
  1. Dekoracja uczestników, którzy ukończyli Bieg (pokonali trasę w wyznaczonym czasie) będzie miała miejsce na mecie w dniu zawodów roku po jego zakończeniu. Precyzyjne informacje dotyczące wyników oraz dekoracji zostaną opublikowane w PROGRAMIE ZAWODÓW.
  2. Wręczenie nagród dla zwycięzców w ocenianych kategoriach odbędzie się przed Biurem Biegu po podliczeniu wyników
  3. Nagrody : klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn miejsca I-III
   • I-III drużyny
  4. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
  5. Wyniki po zakończeniu Biegu zostaną opublikowane w Internecie na stronie www.warriorsrun.pl
 11. SKARGI I WNIOSKI
  1. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie imprezy.
  3. Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna na stronie www, na profilu FB oraz w Biurze Biegu w dniu 06 października 2017 r.
 12. UWAGI
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów (lekarz oraz ratownicy medyczni na wyznaczonych punktach trasy zawodów).
  2. Organizator zapewnia miejsce do przebrania bez natrysków.
  3. Organizator zapewnia depozyt rzeczy uczestników.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
  5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator Biegu.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów w przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo telewizyjnych, oraz na inne potrzeby komercyjne.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD, DVD, itp. w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  9. Akredytacja: Formularz akredytacji dla dziennikarzy oraz dla osób chcących udokumentować na zdjęciach lub za pomocą kamery uczestników Biegu oraz teren z wyposażeniem dostępny do pobrania na stronie www.warriorsrun.pl i w Biurze Biegu. Wymagane jest osobiście podpisanego formularza w Biurze Biegu i odbiór Identyfikatora.
 13. ZAPLECZE
  1. W okolicach START - META będą zlokalizowane toalety Toi-Toi.
  2. Na miejscu będą znajdować się szatnie należy przynieść ubrania na zmianę.
  3. Szatnie będą dla mężczyzn i kobiet osobne.
  4. Punkt opatrunkowy: przygotowany będzie 1 stały punkt opatrunkowy zlokalizowany przy mecie. HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW CYKLU WARRIORS RUN 2017 będzie udostępniony na stronie biegu www.warriorsrun.pl Sędzia Główny - Iwona Guzowska